Logo
45-047 Opole, ul. Księdza Jana Dzierżona 5/2A
tel. 602 798 511 - dni powszednie, w godz. 15:00-18:00
 

RODO


Szanowni Pacjenci
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO.

Jaki jest cel wprowadzenia RODO?

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

O jakich danych mówimy?

Mówimy o danych osobowych, które przetwarzane są w  ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym serwisów telefonicznych  i internetowej rejestracji. Przetwarzamy imiona, nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe, wizerunek, dane medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia.

Kto jest administratorem Państwa Danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gabinet Laryngologiczny VERTIGO Opole ul Dzierżona 5/2a. Email gabinet@laryngolog.opole.pl tel. 602 798 511.

Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Państywa dane przetwarzane będą w celach świadczenia usług medycznych, a podstawą  prawną jest art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dn. 27 Kwietnia 2016 r.  o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celu świadczenia usług medycznych. W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznemu, jak również dla celów marketingowych, utrzymaniu  bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej.

Skąd pochodzą Państwa Dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od Państwa - naszych Pacjentów. Dane  pozyskiwane są przy pierwszej wizycie u specjalisty. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy – przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o posiadanym prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Komu przekazujemy zgromadzone dane?

Przetwarzane przez nas dane osobowe udostępniane są na wniosek osób, organów  lub podmiotów wymienionych w zamkniętym katalogu określonym w art. 26 Ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Gabinetu Laryngologicznego VERTIGO na podstawie umowy powierzenia, o której mowa w art. 24.4 w/w ustawy. Są to między innymi: - podmioty wspierające wykonywanie świadczeń usług medycznych takich jak: obsługa techniczna systemów wspomagających pracę Kliniki, niezbędnych do realizacji usług medycznych, obsługa kadrowo-płacowa, laboratoria medyczne oraz inne podmioty medyczne, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, ubezpieczyciele komercyjni w związku z  pakietami prywatnych ubezpieczeń medycznych.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  • żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • żądania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • wnieść skargę do organu nadzorczego PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie powierzonych danych osobowych narusza przepisy RODO.
Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych można złożyć:
  • osobiście w naszej placówce,
  • listownie na adres naszej placówki.
We wniosku prosimy o napisanie jakiego wykonania prawa Państwo od nas oczekują (np. „Żądam dostępu do …”). Prosimy o  podanie danych, na podstawie których będziemy mogli Państwa zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).

Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone
Do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w art. 29 Ustawy z dnia  6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń.