Logo
45-047 Opole, ul. Księdza Jana Dzierżona 5/2A
tel. 602 798 511 - dni powszednie, w godz. 15:00-18:00
 

Regulamin organizacyjny


Regulamin Organizacyjny Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Gabinet Laryngologiczny VERTIGO działa na podstawie:
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • Wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie pod numerem 729918368107, uchwałą nr 440/10/VI Rady Lekarskiej WIL z dnia 19.11.2010;
 • Wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich Izby Lekarskiej w Opole nr prawa wykonywania zawodu: 2636937;
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697);
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 z późn. zm.);
 • Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 • Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych VERTIGO CLINIC Opole 45-047 ul. Dzierżona5/2a.
 • Regulamin obowiązuje: wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w §1 ust. 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia, oraz wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

II CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
Celem Naszej Praktyki Specjalistycznej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia.
Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:
 • badanie i porada lekarska,
 • przeprowadzanie konsultacji specjalistycznych oraz badań diagnostycznych,
 • leczenie zachowawcze i operacyjne,
 • wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich,
 • szkolenie lekarzy, studentów, uczniów,
 • inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.

III RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ
W ramach działalności Naszej Kliniki udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej w dziedzinie otolaryngologii, medycyny estetycznej oraz medycyny podróży
Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach praktyki.
W ramach podmiotu leczniczego wyodrębnia się jednostki organizacyjne:
 • Gabinet konsultacyjny i zabiegowy
 • Pracownia badań słuchu i równowagi
 • Pracowania badania snu - somnografii
 • Pracownia endoskopowa
 • Sala zabiegowo- operacyjna
IV ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Działalnością praktyki zarządza i kieruje lekarz, który w niej pracuje.
Świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki udziela lekarz, który w niej pracuje.
Możliwe jest udzielanie świadczeń lekarskich przez innych zatrudnionych lekarzy.
Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności rejestracji telefonicznej lub internetowej.
Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: +48 602 798 511 w godzinach: 9.00- 11.00 oraz 16.00-18.00 w dni powszednie.
Przyjęcia odbywają się we wcześniej ustalonych dniach.
Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

V. REJESTRACJA PACJENTÓW NA WIZYTĘ SPECJALISTYCZNĄ

W VERTIGO CLINIC wykonujemy konsultacje, zabiegi i operacje wyłącznie wcześniej zaplanowane. Na każdą wizytę należy zapisać się po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub osobiście. Pacjenci zapisywani są przez Rejestrację Kliniki w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Doświadczona rejestratorka po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, szacuje, ile czasu zarezerwować na wizytę. Na standardową konsultację w zależności od specjalisty przeznaczamy od 20 do 30 minut. Lekarz nie udziela konsultacji dotyczących leczenia przez telefon ani w innym miejscu, niż bezpośrednio w gabinecie lekarskim (możliwe są konsultacje i porady telefoniczne po zabiegach). W razie niemożności odebrania telefonu rejestratorka oddzwania do Państwa.

1. Potwierdzenie wizyt.
‍Każda wizyta potwierdzana jest 2-3 dni wcześniej przed zaplanowaną wizytą przez Rejestrację Kliniki, poprzez kontakt telefoniczny. W przypadku braku możliwości skontaktowania się, wysyłana jest wiadomość sms z prośbą o telefoniczne potwierdzenie terminu wizyty. W przypadku braku jakiejkolwiek informacji zwrotnej do godziny 11:00 dnia poprzedniego, umówiona wizyta zostaje anulowana. Jeżeli Państwo z jakiegoś powodu nie mogą przybyć na umówioną wizytę prosimy o jak najszybszy kontakt z Rejestracją Kliniki. Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-11:00. oraz 16.00-18.00
 2. Kolejność przyjmowania pacjentów.
Pacjenci niezależnie o której przybędą do placówki przyjmowani są według zapisanych wizyt, dlatego prosimy stawiać się na wizyty nie wcześniej niż 5 minut przed planowaną konsultacją, szczególnie obecnie, w czasie pandemii. Zależy nam na dobrej organizacji pracy Kliniki, szanujemy czas naszych pacjentów i staramy się nie dopuszczać do opóźnień w ich przyjmowaniu. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre konsultacje, bądź zabiegi się przedłużają, wówczas może się zdarzyć, że kolejny pacjent zostanie przyjęty z pewnym opóźnieniem, za co z góry przepraszamy i prosimy, abyście Państwo mieli przygotowaną rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilku czy kilkunastominutowych opóźnień.
3. Lista rezerwowa.
Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.
 4. Odwołanie wizyty.
Pacjent, który dwukrotnie umówił się na wizytę specjalistyczną, lecz na nią nie przybył i nie odwołał wizyty, bądź co najmniej dwukrotnie przekładał termin wizyty, przy kolejnej rejestracji do specjalisty, będzie poproszony w pierwszej kolejności o opłacenie wizyty z góry i dopiero po uiszczeniu należności zostanie ustalony nowy termin wizyty. W przypadku, gdy pacjent nie przybędzie na tą wizytę środki wpłacone zostaną zaliczone na jej poczet. Prosimy również o odwoływanie wizyty najpóźniej na 1 dzień wcześniej do godziny 11.00, a w nagłych wypadkach, przynajmniej w dniu wizyty kilka godzin wcześniej. Dzięki temu, inny pacjent z listy rezerwowej, będzie mógł skorzystać z tego zwolnionego miejsca. Dziękujemy.
 5. Spóźnienia na wizytę.
Spóźnienie na wizytę powyżej 15 minut jest traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny pacjent.

‍VI. REZERWACJA TERMINU OPERACJI, ZABIEGU OPERACYJNEGO
Termin zabiegu operacyjnego ustalany jest z lekarzem podczas konsultacji. Na tydzień od rezerwacji terminu zabiegu (w przypadku krótkich terminów) i na miesiąc przed planowanym zabiegiem (w przypadku długich terminów) pacjent zobowiązany jest wpłacić na podane na skierowaniu konto ustaloną kwotę za zabieg. W tytule wpłaty należy wpisać imię nazwisko pacjenta oraz termin zabiegu. Brak wpłaty skutkuje anulowaniem terminu.

Zmiana lub rezygnacja z wcześniej ustalonego terminu operacji z winy leżącej po stronie pacjenta w okresie krótszym niż 2 tygodnie przed zabiegiem, powoduje poniesienie przez pacjenta kosztów wynajmu sali operacyjnej i gotowości personelu medycznego oraz lekarza kierującego w wysokości 50 % ceny zabiegu. Jeśli informacja o rezygnacji z zabiegu została zgłoszona najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem operacyjnym wpłacona kwota za zabieg zostanie zwrócona na konto pacjenta.

Informacje o rezygnacji z zabiegu prosimy pilnie zgłaszać telefonicznie pod numerem rejestracji, lub na podany adres mailowy Vertigo Clinic: gabinet@laryngolog.opole.pl

W przypadku ostrej infekcji z gorączką, z koniecznością pobierania antybiotyku konieczna jest wizyta u lekarza kierującego do zabiegu, który w miarę możliwości ustali kolejny termin zabiegu.

VII. OPŁATY
Aktualna wysokość opłat za świadczenia zdrowotne znajduje się na stronie internetowej gabinetu pod adresem: www.laryngolog.opole.pl, www.otolaryngolog.opole.pl www.vertigo.opole.pl, w zakładce cennik.